Informacije o izabranom projektu

Program:
EU - DG MARE
Naziv projekta: / Akronim:
European Marine Observation and Data Network - Chemistry 2/EMODNET Chemistry 2
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini
Apstrakt:
EMODNET Chemistry 2 (16/08/2013 - 16/12/2016) projekat objedinjuje saradnju 46 institucija iz 29 priobalnih zemalja koje izlaze na sva evropska mora. Projekat ima za cilj prikupljanje hemijskih podataka (parametara) vezanih za morsku sredinu, stvaranje infrastrukture upravljanja i otvorenog pristupa podacima kao podrška pomorskoj privredi i za potrebe zaštite životne sredine morskih regiona. Takođe, projekat radi na objedinjavanju nepotpunih i nedostupnih morskih podataka u međuoperativnu, kontinuiranu i javnosti dostupnu bazu podataka, kako bi se stvorila potpuna slika o morskim basenima koje projekat obuhvata. Projekat je usmjeren na sledeće grupe hemikalija: 1. sintetička jedinjenja (npr. pesticidi, protivobraštajne boje, farmaceutska jedinjenja); 2. teški metali; 3. radionuklidi; 4. đubriva i druga azotna i fosforna jedinjenja; 5. organska materija (na primjer iz kanalizacije ili marikulture); 6. ugljeni hidrati uključujući zagađenje naftom. Odabir parametara i oblasti na koje se odnose usklađen je sa zahtjevima Okvirne Direktive Marinske strategije (MSFD) Evropske unije. Specifični ciljevi projekta su: 1. Objedinjavanje postojećih podataka privatnih i javih organizacija koji se tiču stanja morskih basena, procesuiranje tih podataka u međuoperativne formate, procjenu tačnosti i preciznosti podataka; 2. Razvoj, testiranje, održavanje portala koji omogućava pristup i prikazivanje podataka, metapodataka i njihovih proizvoda javnosti; 3. Praćenje i izvještavanje o efikasnosti sistema u zadovoljavanju potreba korisnika (pristup podacima, kvalitet informacija i slično); 4. Analiza i preduzimanje koraka u smislu poboljšanja tačnosti, preciznosti, pokrivenosti i lakoće pristupa podacima; 5. Stvoriti portal operativan i spreman za transfer podataka prema EK.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
16/08/2013
Članovi tima: