Institut savremenih tehnologija Crne Gore, Podgorica

876
IMTM

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem pozicioniranju naše zemlje u svijetu u oblasti naučnog istraživanja. Orijentisani smo ka dostizanju međunarodnih istraživačkih i naučnih standarda, uspostavljanju saradnje sa drugim naučnoistraživačkim institucijama, privrednim subjektima, sa ciljem realizacije programa i projekata, uključivanje u Evropski istraživački prostor, programe Evropske unije za naučnoistraživačku djelatnost i druge međunarodne programe i projekte.

  Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem pozicioniranju naše zemlje u svijetu u oblasti naučnog istraživanja. Orijentisani smo ka dostizanju međunarodnih istraživačkih i naučnih standarda, uspostavljanju saradnje sa drugim naučnoistraživačkim institucijama, privrednim subjektima, sa ciljem realizacije programa i projekata, uključivanje u Evropski istraživački prostor, programe Evropske unije za naučnoistraživačku djelatnost i druge međunarodne programe i projekte.

  Osnovna djelatnost Instituta je realizacija međunarodnih konkurentnih, temeljnih istraživačkih programa i projekata radi sticanja novih i poboljšanja postojećih znanja, kao i realizacija temeljnih istraživačkih programa i projekata u okviru strateških nacionalnih prioriteta Crne Gore. Posebna pažnja je usmjerena istraživanju sledećih oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija:

        • Internet tehnologije
        • E-Health
        • E-Learning
        • Sajber bezbjednost
        • ICT standardizacija
  U maju 2015. godine Institut je osnovao prvi Crnogorski centar za edukaciju u oblasti sajber bezbjednosti (engl. Montenegrin Cyber Educational Centre-MCEC). Od septembra 2016. godine pomenuti Centar je izmješten i nalazi se u kompleksu Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis u Nikšiću. Misija Centra je sticanje i prenos znanja i podizanje svijesti stanovništva u oblasti sajber bezbjednosti, stvaranje uslova za poboljšanje sposobnosti i vještina, saradnja i komunikacija između različitih zainteresovanih strana pri korišćenju i zaštiti Interneta. 


Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije