Naziv:
Naučna ustanova Institut za srpsku kulturu - Nikšić

Informacije o lokaciji

Mjesto: Nikšić
Adresa: Bulevar 13. jul 21/3 Nikšić

Opis

Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да:

- развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;
- организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;
- доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;
- подстиче научну и умјетничку критику, учествује у вредновању резултата научног и умјетничког рада;
- доприноси развоју свијести о томе да су културно насљеђе, научно и умјетничко стваралаштво сталан извор нових сазнања, а да та сазнања представљају национално и опште богатство људи, од чега зависи брзина, смјер и квалитет развоја нашег друштва;
- објављује резултате истраживања, значајна научна и умјетничка дјела која су од интереса не само за српску културу, него и за културу Црне Горе у цјелини, за њен реноме у науци и умјетности, за њен културни развој и духовни препород;
- организује научне скупове, књижевне вечери, изложбе, предавања, и друге сличне облике рада који подстичу културно, научно и умјетничко стваралаштво.

На темељу наведених општих и стратешких задатака Институт за српску културу ће бити оспособљен да:

- учествује у процесу изграђивања политике развоја културе, науке и умјетности у Црној Гори;
- проучава српску културу на простору данашње Црне Горе у најширем значењу те ријечи;
- проучава српски језик у дијахронијској и синхронијској перспективи;
- организује, осмишљава, врши истраживања у домену материјалне и духовне културе српског народа;
- идентификује, документује, класификује, архивира, тумачи и вреднује елементе српског културног насљеђа;
- активно вреднује стечена знања и научна достигнућа у сврхе популаризације и актуализације српске културне баштине у домену публицистике, масовних медија и туризма;
- води научне и примијењене пројекте владиних и невладиних организација;
- стручно и на експертском нивоу учествује у раду културних установа (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе);
- дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, културне политике, умјетности и туризма;
- организује научне скупове и издаје одговарајуће публикације;
- остварује сарадњу са сродним институцијама у региону и шире.

Opšte kontakt informacije