Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za biznis i turizam, Budva

1934

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Fakultet za biznis i turizam Budva (FBT) je specijalizovana privatna institucija visokog obrazovanja, osnova od strane profesora dr Rada Ratkovića i prof. dr Iva Armenka, koji  imaju nekoliko decenija iskustva u upravljanju u turizmu i obrazovanju.

  Prva generacija studenata upisana je školske 2010/2011.godine, a tri godine kasnije na Fakultetu studira preko 200 studenata.  Nastavno osoblje broji 21 zaposlenog u zvanjima redovnog i vanrednog profesora, docenta, saradnika u nastavi kao i lektora i višeg lektora.Pored njih, fakultetske operacije podržavaju 3 zaposlena u administraciji, kao i računovodstvena agencija.

  Fakultet poseduje studijski program: Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, razvijen na tri nivoa: Bachelor studije (u trajanju od tri godine, 180 ECTS kredita), Specijalističke studije (u trajanju od godinu dana, 60 ECTS kredita) i Magistarske studije (u trajanju od godinu dana, 60 ECTS kredita). Fakultet takođe nudi kurseve doživotnog učenja, kurseve za turističke vodiče i prilagođene kurseve za turističke kompanije. Tako se u sklopu Fakulteta, kao organizacioni dio, strukturiran po matričnom modelu,  nalazi Departman za edukaciju turističkih vodiča, za edukaciju hotelskog osoblja i za naučno-istraživačke projekte.

  Strateško opredeljenje Fakulteta je sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za različite pozicije u srednjem i top menadžmentu, u preduzećima koja se bave ugostiteljstvom i turizmom. Vizija fakulteta je da obrazuju studente koji mogu da steknu praktično iskustvo u velikim turističkim preduzećima, a zatim da započnu i osnivanje sopstvenih malih i srednjih preduzeća.

  Lokacija Fakulteta u Budvi, na obali Crne Gore, omogućava odličan pristup  osnovnoj ciljnoj grupi - turističkoj privredi. Fakultet je smešten u namenski izgradjenoj zgradi "Akademija znanja" i raspolaže svim neophodnim kapacitetima za savremeno izvođenje nastave i naučno istraživački rad (biblioteka sa čitaonicom, računarski centar, kabineti, sala za nastavnike, učionice i amfiteatar).

  Fakultet je potpisnik ugovora o saradnji sa svim relevantim turističkim kompanijama u Crnoj Gori, kao i sa srodnim naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Old Polish University Kielce, i drugim).

Odjeljenja organizacije

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije