Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar

1937

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Naučnoistraživačka djelatnost na Fakultetu bazira se na sadašnjem djelovanju i viziji budućeg razvoja Fakulteta, što se zasniva na: reformisanom procesu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti; novim nastavnim planovima i programima Fakulteta; revitalizaciji naučnoistraživačkih kapaciteta u smislu razvoja mladih istraživačkih kadrova; daljem proširenju saradnje sa drugim fakultetima u zemlji i inostrantvu; široj međunarodnoj saradnji Fakulteta sa srodnim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu; izdavanju naučnih i stručnih časopisa i drugih publikacija; organizaciji i učestvovanju na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu; angažovanju nastavnika i saradnika Fakulteta sa drugim stručnim i naučnim tijelima u zemlji i inostranstvu; prezentaciji savremenih dostignuća iz oblasti državnih studija, javne uprave (državne uprave, lokalne samouprave, javnih službi) i profitnog sektora (privredna društva) i daljem razvoju FPE-a kao centra odličnosti iz naučnih disciplina koje su matične na Fakultetu.

    Naučnoistraživačka djelatnost na Fakultetu bazira se na sadašnjem djelovanju i viziji budućeg razvoja Fakulteta, što se zasniva na: reformisanom procesu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti; novim nastavnim planovima i programima Fakulteta; revitalizaciji naučnoistraživačkih kapaciteta u smislu razvoja mladih istraživačkih kadrova; daljem proširenju saradnje sa drugim fakultetima u zemlji i inostrantvu; široj međunarodnoj saradnji Fakulteta sa srodnim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu; izdavanju naučnih i stručnih časopisa i drugih publikacija; organizaciji i učestvovanju na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu; angažovanju nastavnika i saradnika Fakulteta sa drugim stručnim i naučnim tijelima u zemlji i inostranstvu; prezentaciji savremenih dostignuća iz oblasti državnih studija, javne uprave (državne uprave, lokalne samouprave, javnih službi) i profitnog sektora (privredna društva) i daljem razvoju FPE-a kao centra odličnosti iz naučnih disciplina koje su matične na Fakultetu.

Inovativna djelatnost

Intelektualna svojina institucije

Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije