Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Alternativni izvori energije - mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori/ALTEREN
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
Istraživačka organizacija nosilac projekta / Rukovodilac:

Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

Undefined

Narodna Skupština NR Crne Gore, na sjednici održanoj 12 Novembra 1962. godine donijela je Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju tehničkog fakulteta u Titogradu, sa tada jednim elektro-odsjekom.

Ovom činu su prethodile mnogobrojne i dugotrajne pripremne radnje, u okviru kojih je, polazeći od potreba sopstvenog razvoja, i uvažavajući veoma izražene zahtjeve za visoko-obrazovanim tehničkim kadrovima, "Elektroprivreda Crne Gore" u saglasnosti sa izvršnim vijećem NR Crne Gore, Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i Beogradskim univerzitetom, školske 1961/62. godine osnovano Odjeljenje beogradskog Elektrotehničkog fakulteta u Titogradu - elektrotehnički odsjek - energetski smjer.

Zvanično se ovaj početak nastave uzima kao godina početka studija elektrotehnike u Crnoj Gori (1961. godina).

Nastava je za prvu godinu studija organizovana i izvođena u, za tu namjenu neuslovnoj, fiskulturnoj dvorani Građevinske srednje tehničke škole. Tek od školske 1964/65. godine počelo se sa izvođenjem nastave u djelimično završenoj novoj zgradi Fakulteta, u kojoj je Fakultet ostao više od dvadeset godina.

Od školske 1963/64. godine konstituiše se Elektrotehnički odsjek, koji nastavlja rad ranije formiranog Odjeljenja, da bi od školske 1977/78. godine počele i studije na odsjeku za Elektroniku. Uvažavajući veliku zainteresovanost mladih ljudi i potrebe okruženja, Fakultet je školske 1997/98. godine otvorio i treći odsjek, Višu računarsku školu u dvogodišnjem trajanju.

Aprila 1969. godine, uvažavajući potrebu intenziviranja saradnje sa privredom, Fakultet u zajednici sa preduzećem "Elektrocrnagora" osniva Zavod za Energetiku.

Formiranjem SOUR-a Tehnički fakulteti 1978. godine, konstituiše se kao samostalni pravni subjekt i Radna organizacija Elektrotehnički fakultet Titograd.

Nesebična pomoć i puno angažovanje, ne samo u prvim godinama rada, vec i čitavo vrijeme od početka studija, kolega sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, uz veliku i stalnu pomoć okruženja, doveli su do formiranja danas uvažene i cijenjene institucije. Svestranu pomoć na svom razvojnom putu, ETF je dobijao i od elektrotehničkih fakulteta iz drugih republika, prije svega iz Zagreba, Ljubljane i Sarajeva.

Danas Elektrotehnički fakultet u Podgorici predstavlja moderno koncipiranu nastavno-naučnu instituciju koja je u proteklim godinama dala ogroman doprinos razvoju ostalih tehničkih, matematičkih i fizičkih nauka i odgovarajućih institucija u Crnoj Gori.

Iz krila ETF-a razvili su se: Mašinski, Metalurški i Građevinski fakulteti, kao i Institut za matematiku i fiziku (PMF) i Institut za tehnička istraživanja.

U međuvremenu, Elektrotehnički fakultet, sa još 9 članica, uz pomoć nadležnih organa Republike, 1974. godine postaju osnivači Univerziteta u Podgorici.

Donošenjem Zakona o Univerzitetu (2003. godine) mijenja se i Statut fakulteta, po kojem je naziv fakulteta: "Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet u Podgorici".

Iako su prvi pojedinačni kursevi u zajednici sa ETF-om iz Beograda počeli još 1966. godine, tek nakon svestranog sagledavanja potreba, stanja i mogućnosti, kadrovskog potencijala, laboratorijske opreme, bibliotečkih i drugih relevantnih sadržaja, 1991. godine su na ETF-u otpočele sa radom stalne postdiplomske studije. Time je Fakultet značajno dopunio svoju ponudu za usavršavanjem i osposobljavanjem većeg broja zainteresovanih inženjera elektrotehnike.

Uz značajno materijalno angažovanje Republike, danas se ETF nalazi u modernoj zgradi tehničkih fakulteta, u kojoj raspolaže sa 3800 m2 prostora, od čega:
775 m2 kabinetskog prostora,
520 m2 prostora za održavanje nastave,
1910 m2 laboratorijskog prostora,
570 m2 zajedničkog prostora.

Fakultet raspolaže sa savremeno opremljenim računarskim učionicama, kao i sa drugom, u vrijeme njene nabavke, kvalitetnom laboratorijskom opremom. U svakom kabinetu nalazi se pristojna računarska konfiguracija. Svi poslovi nastavne, studentske, kadrovske i finansijske evidencije vode se uz korišćenje veoma prikladnih i korisnih računarskih programa. Preko CIS-a Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže CG, Fakultet je uključen u svjetsku akademsku i Internet mrežu.

U cilju promovisanja i afirmisanja naučnog rada Fakultet izdaje časopis ETF Journal of Electrical Engineering, koji periodično objavljuje originalne naučne, stručne i pregledne radove iz oblasti elektrotehnike, i koji je otvoren za istraživače i naučnike sa drugih univerziteta. Ovaj časopis je postao veoma značajna karika i spona sa naučnicima i istraživačima iz užeg i šireg okruženja.

Statusni oblik: 
Stanje zapisa: 
Skraceni naziv: 
ETF
Kratak profil: 

Elektrotehnički fakultet obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i to:

obrazuje kadrove iz disciplina za koje je Fakultet matičan sa višim, visokim, specijalističkim i poslijediplomskim obrazovanjem i omogućava sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora tehničkih nauka,
izvodi nastavu iz matičnih disciplina na drugim univerzitetskim jedinicama,
organizuje i obavlja naučno-istraživački i stručni rad,
unapređuje naučnu misao i priprema kadrove za samostalan naučni rad,
razvija naučni rad kao integralni dio svog djelovanja i temelje svog nastavnog rada,
naučnim radom obezbjeđuje razvoj nauke u oblasti za koju je matičan,
utvrđuje programe naučno-stručnog rada i stvara uslove za njihovu realizaciju,
samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima razvija i vrši transfer i razvojne programe,
vrši tehničku kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
razvija saradnju sa ustanovama i organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređivanja nastavno-naučnog rada na Fakultetu,
sarađuje sa ustanovama, organima i organizacijama radi unapređivanja materijalne osnove Fakulteta,
vrši izradu ekspertiza i kontrolu tehničke dokumentacije,
bavi se izdavačkom djelatnošću (izdavanje udžbenika, skripti, saopštenja, bibliografija i sl.) u obrazovnom i naučno-istraživačkom području Fakulteta,
bavi se konsaltingom (inženjeringom),
vrši i druge zadatke utvrđene Zakonom i drugim aktima.

Broj zaposlenih: 
82
Broj osoblja u istraživanju i razvoju: 
69
Radno vrijeme: 
Zatvoreno: 
Država i grad: 
Matični broj preduzeća: 
02016702
Faks: 
020 245 873
Kontakt za Naučnu mrežu: 
Kontakt osoba: 
Milutin Radonjić
Funkcija u ustanovi: 
Kontakt osoba: 
Milica Nikić
Funkcija u ustanovi: 
Email: 
Telefon: 
020 245 839
Zaposlenja: 
milutin.radonjic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica - Istraživačko odeljenje (Elektrotehnički fakulte), Radni odnos na određeno vrijeme
enis.kocan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
zoran.veljovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
zdravko.uskokovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
djordje.jovanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
zoran.mijanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
milica.pejanovic-djurisic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
ljubisa.stankovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
srdjan.stankovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
radovan.stojanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - , Radni odnos na neodređeno vrijeme
niksa.tadic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
gojko.joksimovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
bozo.krstajic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
vladan.vujicic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
veselin.ivanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
igor.djurovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
igor.radusinovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
milovan.radulovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
budimir.lutovac, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
ana.jovanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
milos.dakovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
vesna.rubezic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
slobodan.djukanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
vesna.popovic-bugarin, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
irena.orovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
sasa.mujovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
vladan.radulovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
zoran.miljanic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
nikola.zaric, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
snezana.vujosevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
boris.markovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
nevena.radovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
milena.zogovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
ana.zogovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
martin.calasan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
ugljesa.urosevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
milos.brajovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
andjela.draganic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
zarko.zecevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
luka.lazovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
slavica.tomovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na određeno vrijeme
dragan.perovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica, Radni odnos na neodređeno vrijeme
tatjana.knezevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
ferida.mandic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
tomo.popovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
maja.ilic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
alija.dervic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
sladjana.gvozdenovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
ana.perosevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
marko.nikolic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
ivana.milasevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
ljubica.ivanovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
balsa.bajagic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
filip.pejovic.btf, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
predrag.rakovic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
trifun.savic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
milija.bajceta, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
petar.sekulic.etf, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet - Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT, Radni odnos na određeno vrijeme
Odjeljenja organizacije: 
Elektrotehnički fakultet - Centralna jedinica
Centar izvrsnosti u bioinformatici - BIO-ICT
Status ustanove:: 
Licencirana kod Ministarstva nauke
Vrsta istrazivačke organizacije: 
Sektor realizacije: 
Veličina klase: 
Odgovorna osoba: 
Zoran Veljović, Dekan
Izvori sredstava: 
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, --Od Vlade (direktna stavka u državnom budžetu), 2015
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, 2016
DOMAĆA SREDSTVA, -Ostala sopstvena sredstva za IR, 2016
Utrošena sredstva: 
Tekući, -Lične nadoknade istraživača, 2015
Tekući, -Lične nadoknade stručnog i tehničkog osoblja, 2015
Tekući, -Lične nadoknade za sve osoblje, 2016
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2016
Kapitalni, 2016
Djelatnost namjene - NACE: 
/
,
,
,
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima:

 1. Istraživač: sreten.skuletic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  sreten.skuletic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  25
  Uloga u projektu: 
  Oblik rukovođenja projektom: 
  Projekat: 
  Alternativni izvori energije - mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori
  Godina: 
  2015
 2. Istraživač: jadranka.radovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  jadranka.radovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Alternativni izvori energije - mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori
  Godina: 
  2015
 3. Istraživač: vladan.radulovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  vladan.radulovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  15
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Alternativni izvori energije - mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori
  Godina: 
  2015
 4. Stručno i tehničko osoblje: aleksandar.dedic.etf

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  aleksandar.dedic.etf
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Alternativni izvori energije - mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori
  Godina: 
  2015