Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Proučavanje cikada (Auchenorrhyncha) prenosioca fitoplazmatičnih bolesti/CIKADE
Apstrakt:
Poznavanje faunističkog sastava cikada (Auchenorrhyncha) je osnovno polazište za pravilan pristup u proučavanju epidemiologije fitoplazmatičnih bolesti, njihovoj prevenciji i suzbijanju.Zbog toga će rad na ovom projektu objediniti nekoliko segmanata. Imajući u vidu specifičnosti sortimenta vinove loze u Crnoj Gori i klimatske uslove, utvrdiće se faunistički sastav cikada i areal njihove rasprostranjenosti u vinogradima podgoričkog i primorskog vinogorja ((Podgorica i okolina (Zeta, Bjelopavlići), Crmnica i Rijeka Crnojevića)), i naročito prisustvo i status cikada Hyalesthes obsoletus i Reptalus panzeri - vektora fitoplazme BN. Proučiće se prisustvo i zastupljenost ostalih vrsta polifagnih cikada koje su životno vezane za vinograd kao i njihova potencijalna vektorska aktivnost u našim agroekološkim uslovima. S obzirom da sastav i diverzitet cikada u vinogradima Crne Gore nije do sada istraživan, nije poznat ni njihov značaj u epidemiologiji širenja fitoplazmatičnih bolesti vinove loze kod nas. Takođe, pratiće se zdravstveno stanje vinove loze, odnosno dinamika širenja fitoplazme BN i eventualna pojava karantinske bolesti Flavescence dorée. Imajući u vidu drastične ekonomske posledice koje bi, za vinogradarsvo Crne Gore, imala pojava fitoplazme FD, radom na projektu odrediće se aktuelni i potencijalni areal rasprostranjenosti cikade Scaphoideus titanus koja je odgovorna za širenje bolesti i preduzeti odgovarajuće mjere suzbijanja i sprečavanja pojave bolesti. Na području zetsko-bjelopavlićke ravnice utvrdiće se prisustvo i pratiti faunistički sastav cikada u usjevu kukuruza, a naročito onih koje imaju vektorsku sposobnost, eventualna pojava bolesti ’’crvenila kukuruza’’ i shodno tome preduzeti odgovarajuće mjere suzbijanja. S obzirom da se precizna detekcija i karakterizacija fitoplazmi u biljkama i njihovim vektorima-insektima (cikadama) zasniva isključivo na molekularnim metodama analize DNK, dokazivanje eventualnog postojanja fitoplazme FD u vinogradima, Stolbur fitoplazme (prouzrokovača ’’crvenila kukuruza’’) i areala rasprostranjnosti fitoplazme BN u vinogradima, vršiće se primjenom molekularnih metoda analize DNK. Ove metode poslužiće za utvrđivanje prisustva, areala rasprostranjenosti i procenta zaraženih biljaka vinove loze i kukuruza fitoplazmama, utvrđivanju vrsta cikada koje su vektori tj. odgovorne za prenošenje i širenje fitoplazmatičnih bolesti, nihovom arealu rasprostranjenja i kvantitativnoj zastupljenosti. Cilj ovog istraživanja je sagledavanje fitosanitarne situacije u vinogradima Crne Gore i usjevima kukuruza u cilju rešavanja uzroka problema, upoznavanje i edukacija proizvođača sa aktuelnom problematikom (opasnosti od fitoplazmi, načini prenošenja, ekonomske posledice, značaj vektora-cikada), načini tj. mjere sprečavanja daljeg širenja fitoplazmatičnih bolesti i suzbijanje vektora. Rad na projektu rezultiraće objavljivanjem naučnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim časopisima i saopštenjima na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.04.2012
Članovi tima: