Informacije o izabranom projektu

Program:
HORIZONT 2020
Naziv projekta: / Akronim:
Retinal and Cognitive Dysfunction in Type 2 Diabetes: Unraveling the Common Pathways and Identification of Patients" at Risk of Dementia/RECOGNISED
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 302 Klinička medicina
Apstrakt:
In recent years there is mounting evidence that type 2 diabetes (T2D) is associated with cognitive impairment and dementia, which can be considered as a “new” long-term diabetic co-morbid complication with dramatic consequences for patients and their families and a significant impact for healthcare systems. At present there are no reported phenotypic indicators or reliable tests to identify T2D patients at risk of developing dementia. Since the retina is ontogenically a brain-derived tissue, we propose that the evaluation of retinal parameters related to either neurodegeneration or microvascular disease will be robust and valuable biomarkers to identify those T2D patients at higher risk of developing cognitive impairment and dementia. On this basis the overarching aims of the project are: 1) To investigate the common mechanisms involved in the pathogenesis of DR and cognitive impairment in the T2D. 2) To use the retina as a tool to identifying individuals with T2D at a higher risk of developing cognitive decline or dementia. Our multidisciplinary consortium (RECOGNISED) consist of top research leaders in the field belonging to 15 prestigious institutions as well as EATRIS, IDF-Europe and Alzheimer Europe and 3 SMEs. RECOGNISED will apply innovative approaches to identify the molecular mechanisms involved in the high prevalence of cognitive impairment and dementia in T2D population and will use this knowledge to characterize clinical phenotypes (personalized medicine) based on retinal functional and structural characteristics and serum biomarkers in order to stratify the risk and severity of cognitive decline. Previously collected data from registries, cohorts and biobanks will be appropriately exploited and robust new data will be generated that will guide clinical recommendations and open up new therapeutic strategies. Ultimately, RECOGNISED project will help to reduce the huge societal and economic burden associated with diabetes-related cognitive impairment.
Siže:
Poslednjih godina postoje sve veći dokazi da je dijabetes tipa 2 (T2D) povezan sa kognitivnim oštećenjem i demencijom, što se može smatrati „novim“ hroničnim komorbiditetom dijabetesa sa dramatičnim posledicama za pacijente i njihovu porodicu i značajnim posledicama uticaj na zdravstveni sistem. Trenutno nema prijavljenih fenotipskih pokazatelja ili pouzdanih testova za identifikaciju pacijenata sa T2D koji imaju povećani rizik za razvoj demencije. Budući da je ontogenski retina tkivo koje potiče od mozga, predlažemo da procena parametara retine koji se odnosi ili na neurodegeneraciju ili na mikrovaskularne bolesti može da bude pozdan i dragocen biomarker za identifikovanje bolesnika sa T2D koji imaju povećani rizik od razvoja kognitivnog oštećenja i demencije. Na osnovu toga, glavni ciljevi projekta su: 1) Da se istraže zajednički mehanizmi koji su uključeni u patogenezu DR i kognitivne poremećaje u T2D. 2) Upotreba retine kao alata za identifikaciju osoba sa T2D sa povećanim rizikom za razvoj kognitivnog pada ili demencije. Naš multidisciplinarni konzorcijum (RECOGNISED) se sastoji od lidera u naučnom istraživanju u ovoj oblasti, 15 prestižnih institucija, kao što su EATRIS, IDF-Evropa i Alzheimer Europe kao i 3 mala i srednja preduzeća. RECOGNISED će primeniti inovativne pristupe za identifikovanje molekularnih mehanizama koji učestvuju u visokoj prevalenci kognitivnih oštećenja i demencije u populaciji pacijenata sa T2D i koristiće ovo znanje za karakterizaciju kliničkih fenotipa (personalizovanih lekova) zasnovanih na funkcionalnim i strukturnim karakteristikama retine i biomarkerima iz seruma kako bi se stratifikovali rizik i ozbiljnost pada kognitivnog sistema. Ranije prikupljeni podaci iz registra, kohorti i biobanki biće na odgovarajući način iskorišćeni da se stvore novi robusni novi podaci koji će usmeravati kliničke preporuke i omogućiti nove terapijske strategije. Na kraju, projekat RECOGNISED će pomoći u smanjenju ogromnog društvenog i ekonomskog opterećenja povezanog sa kognitivnim oštećenjem vezanim za dijabetes. 
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.01.2020
Tip projekta:
Međunarodni
Naziv programa:
Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme
Ukupna vrijednost:
5998272
Vrijednost podrške MNA
54875
Članovi tima: