MINISTARSTVO NAUKE

o b j a v l j u j e

K O N K U R S

ZA DODJELU GRANTOVA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

Osnovne informacije o Konkursu:

Cilj Konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost, čime bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou.

Ukupni budžet Ministarstva po ovom Konkursu iznosi 1.500.000 €.

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 20. aprila 2020. godine do 14.00 časova.

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke:
Jelena Šaranović
Načelnica Direkcije za nacionalne programe
E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me
Tel. 020/405-315

Tekst Konkursa i dokumentaciju za prijavljivanje na Konkurs možete preuzeti na ovoj stranici.

Popuni prijavu