Javni poziv MINISTARSTVA NAUKE za dodjelu doktorskih stipendija u Crnoj Gori

Objavljen: 7. maja 2018. g.Na osnovu člana 13 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (,,Službeni list Crne Gore“, br. 80/10 i 57/14),

MINISTARSTVO NAUKE

Objavljuje


K O N K U R S

za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori

I Predmet Konkursa
Predmet Konkursa je dodjela stipendija za studente doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori koji su upisali doktorske studije ili planiraju da ih upišu u studijskoj 2019/2020. godini.


Stipendija podrazumijeva potpunu posvećenost doktorskom istraživanju na jednom od univerziteta u Crnoj Gori - instituciji domaćinu, u toku redovnog radnog vremena, uz obavezno mentorstvo, kao i period međunarodne ili međusektorske mobilnosti.


II Ciljevi Konkursa
Ciljevi Konkursa su: jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, kao i internacionalizacija istraživačkog rada.


Doktorandi kroz ovaj program stipendiranja treba da postignu značajne rezultate, imaju intenzivnu saradnju sa istraživačkim timom, ojačaju veze istraživačkog tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi putem mobilnosti i ojačaju kapacitete kako bi mogli da pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije.

III Uslovi za prijavljivanje kandidata su da:
- Da je kandidat crnogorski državljanin;
- Da kandidat ima najviše 40 godina života do isteka roka za podnošenje prijave;


- Da kandidat ima prosjek ocjena najmanje 8 na osnovnim studijama;
- Da je kandidat upisao doktorske studije ili treba da ih upiše u studijskoj 2019/2020. godini na jednom od univerziteta u Crnoj Gori;
- Da postoji obostrano interesovanje stipendiste i mentora za realizaciju istraživanja, iskazano kroz zajedničku pripremu prijave i podnošenje prijave od strane institucije domaćina na kojoj je mentor angažovan;
- Da mentor ispunjava uslove za mentorstvo koje propisuje univerzitet;
- Da je angažovanje stipendiste u instituciji domaćinu integralni dio njegovog doktorskog istraživanja;
- Da se stipendista u toku trajanja stipendije bavi istraživačkim radom u periodu redovnog radnog vremena u ustanovi – domaćinu. Stipendija ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa na univerzitetima; i
- Da stipendija uključuje najmanje 3 mjeseca međunarodne mobilnosti u visoko rangiranu naučnu instituciju u svijetu ili u privrednom društvu u Crnoj Gori ili inostranstvu, radi usavršavanja.


IV Trajanje stipendije:
Stipendija se dodjeljuje na period do 3 godine.


Nakon svakih dvanaest mjeseci trajanja stipendije vršiće se evaluacija napretka istraživačkog rada i odlučivanje o produžetku ili prekidu stipendije.

V Kriterijumi za izbor prijava projekata:
Kriterijumi za evaluaciju prijava projekata su:

 • Kvalitet kandidata, mentora i institucije domaćina;
 • Originalnost i inovativnost oblasti i teme doktorskog istraživanja;
 • Plan rada, način usavršavanja i rezultati istraživanja.


Prednost pri izboru će imati one prijave kandidata:
 • u kojima postoji mogućnost primjene doktorata u privrednom sektoru i potencijal za kreiranje inovacija,
 • koje obuhvataju prenos znanja na mlađe generacije – uključivanje u istraživanje makar jednog studenta osnovnih/specijalističkih/master ili magistarskih studija.
Za procijenu kvaliteta ustanove koju je kandidat odabrao za istraživački/studijski boravak, koristiće se jedan od međunarodno priznatih sistema rangiranja univerziteta/instituta. S obzirom da postoji veliki broj različitih sistema rangiranja, pri selekciji kandidata uzimaće se u obzir najrelevantnije liste za određenu oblast studija (npr. Tajms, U-Multirank, Šangajska lista, Alat za mapiranje izvrsnosti).

Prilikom izbora kandidata, uzeće se u obzir i uslovi koje nudi institucija – domaćin u okviru koje će se realizovati istraživanje.

Napomena: Navedene prednosti će se uzeti u obzir prilikom izbora projekata koji imaju jednak broj bodova.

Stipendije će biti dodijeljene u sljedećem odnosu:

 • 70% stipendija iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka,
 • 30% iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Lista odabranih projekata biće objavljena na veb stranici Ministarstva.


VI Postupak evaluacije prijava
Postupak evaluacije prijava sprovode eksperti koje imenuje Ministarstvo.
Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo. Nakon administrativne provjere, sve projektne prijave koje su ispunile tražene uslove, biće upućene na evaluaciju.


Svaka projektna prijava upućuje se na ocjenjivanje ekspertima koje imenuje Ministarstvo. Zadatak eksperata je da izvrše evaluaciju određene prijave elektronskim putem, koja je usko povezana sa njihovom oblašću nauka i dostave individualni evaluacioni izvještaj, koristeći obrazac pripremljen i dostavljen od strane Ministarstva.


VII Budžet stipendije
Stipendija obuhvata:

 • Troškove za doktoranda u neto iznosu od 700 € na mjesečnom nivou,
 • Troškove istraživanja do 10.000 € u bruto iznosu na godišnjem nivou

Troškove do 10.000 € univerziteti će koristiti isključivo za potrebe doktorskog istraživanja, tj. za istraživanje, materijalne troškove i mobilnost doktoranda, mentora i studenta osnovnih /specijalističkih/master ili magistarskih studija koji je uključen u istraživanje.

Troškovi koji mogu biti opredijeljeni za mentora ne mogu preći iznos od ukupno 2.500 € na godišnjem nivou i ne mogu biti dodijeljeni za autorske honorare.

U skladu sa potpisanim memorandumima o saradnji u oblasti jačanja istraživačkih kapaciteta kroz realizaciju stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, između Ministarstva nauke i univerziteta, stipendisti su oslobođeni plaćanja školarine za vrijeme trajanja stipendije.


VIII Dodatne informacije

Univerzitet - institucija domaćin stipendiste u obavezi je da obezbijedi uslove za rad doktoranda u skladu s Evropskom poveljom o istraživačima i Kodeksom ponašanja poslodavaca prilikom zapošljavanja istraživača. To se prevashodno odnosi na: obezbjeđivanje vremena mentora za rad sa stipendistom, pristup laboratorijama i opremi radi istraživanja, pristup informacionim i bibliotečkim resursima, prostor za rad i ostale uslove definisane ugovorom o stipendiranju.

Obaveza doktoranda je da ostvari kontakt s mentorom (ukoliko ga već nema) i da zajedno sa mentorom pripremi prijavu za stipendiju.

Ukoliko doktorand nema mentora u trenutku prijavljivanja na Konkurs, u prijavi projekta za stipendiju potrebno je navesti „potencijalnog mentora“ koji će pratiti rad doktoranda u početnoj fazi doktorskih studija.

Preporučuje se da je u prijavi projekta identifikovan i ,,supervizor“ doktoranda u partnerskoj instituciji u kojoj će se obavljati period mobilnosti (univerzitet van Crne Gore ili privredno društvo u Crnoj Gori ili inostranstvu).

Nadzor nad radom doktoranda u toku trajanja stipendije je obaveza mentora koji je angažovan u instituciji domaćinu stipendiste.

Mentor na godišnjem nivou priprema Izvještaj o radu doktoranda, koji prihvata Odbor za doktorske studije univerziteta ili drugo odgovarajuće nadležno tijelo univerziteta, nakon čega ga dostavlja Ministarstvu.


IX Sadržaj prijave projekta

 • Potpisan i pečatiran Prijavni obrazac;
 • Budžet projekta - Finansijski plan stipendije u excel formatu;
 • Biografije (CV u Europass formatu) kandidata, mentora i studenta osnovnih/specijalističkih/master ili magistarskih studija ukoliko je uključen u istraživanje;
 • Motivaciono pismo doktoranda;
 • Pismo preporuke od strane mentora na doktorskim studijama;
 • Ovjerene kopije diploma/uvjerenja o stečenom visokom obrazovanju i dodaci diploma i ostali obrazovni sertifikati;
 • Potvrda da je redovan student doktorskih studija na univerzitetu u Crnoj Gori – za studente koji su već upisani na doktorske studije;
 • Odluka nadležnog Vijeća o imenovanju mentora doktorandu - ukoliko već postoji;
 • Potvrda da će kandidatu mirovati prava i obaveze iz radnog odnosa za vrijeme trajanja stipendije ukoliko je kandidat u radnom odnosu, odnosno potvrda iz Zavoda za zapošljavanje ukoliko je riječ o nezaposlenom licu; i
 • Kopija biometrijske lične karte.
X Način prijavljivanja i rokovi za podnošenje prijava:

Način prijavljivanja se odvija u dvije faze:

Prva faza - obavezna registracija interesovanja za stipendiju na portalu ,,Naučna mreža“ Ministarstva nauke od dana objavljivanja Konkursa do 10. juna 2019. godine.

Link: https://naucnamreza.me/

Na portalu ,,Naučna mreža“ potrebno je da se registruju zainteresovani kandidati – doktorandi i njihovi mentori, tj. ,,potencijalni mentori“.

Zainteresovani kandidati treba da se registruju na portalu ,,Naučna mreža“ sa definisanom doktorskom temom. Kandidati koji nemaju definisanu doktorsku temu mogu da iskažu užu oblast istraživanja i na taj način ostvare kontakt s potencijalnim mentorom, kako bi naknadno precizirali doktorsku temu.

Uporedo, i mentori/ ,,potencijalni mentori“ treba da se registruju na portalu ,,Naučna mreža“ i na taj način iskažu interesovanje za mentorstvo potencijalnim doktorandima.

Zainteresovani kandidati – doktorandi i mentori moraju biti registrovani na portalu ,,Naučna mreža“ u predviđenom roku kako bi se mogli prijaviti u drugoj fazi.Studenti > Prijavite interesovanje za konkurisanje za stipendiju
Mentori > Prijavite interesovanje da budete mentor stipendiste

Da bi ste pristupili ovim stranama potrebno je da ste prijavljeni na portal "Naučna mreža".

Ukoliko nemate nalog potrebno je da podnesete zahtjev za registraciju.
Druga faza - podnošenje prijave na adresu Ministarstva nauke do 25. juna 2019. godine do 14:00 časova.

Popunjen i potpisan Prijavni obrazac na crnogorskom jeziku, uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u jednom štampanom primjerku, kao i po jedan primjerak dokumentacije u elektronskom obliku (CD/USB), u word-u i PDF formatu, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Prijave kandidata koji nijesu iskazali interesovanje za stipendiju na portalu ,,Naučna mreža” neće biti razmatrane.

Kontakt osoba za Konkurs: Jelena Šaranović, Načelnica Direkcije za nacionalne programe, E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me, Tel. 020/405-315.

Kontakt osoba za tehnička pitanja vezana za portal ,,Naučna mreža“: Marko Kaluđerović, samostalni savjetnik III za statistiku i digitalizaciju, E-mail: marko.kaludjerovic@mna.gov.me, Tel. 020/ 405-350.
Preuzmite Konkurs u .pdf formatu OVDJE
Preuzmite Prijavni formular u .DOC formatu OVDJE
Preuzmite Finansijski plan stipendije 2019 OVDJE

Tabela zainteresovanih stipendista i mentora za Konkurs za doktorske stipendije