Javni poziv MINISTARSTVA NAUKE za dodjelu doktorskih stipendija u Crnoj Gori

Objavljen: 7. maja 2018. g.Na osnovu člana 13 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (,,Službeni list Crne Gore“, br. 80/10 i 57/14) i Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 (Cilj 5.1 Razvoj ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta; Mjera 5.1.3. Stipendiranje talenata; Aktivnost 5.1.3.1. Nacionalni program stipendija za izvrsnost),

MINISTARSTVO NAUKE

Objavljuje


JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, kao i internacionalizacija istraživačkog rada.

Studentima
Studirajte na doktorskom istraživačkom projektu u trajanju do 3 godine! Ministarstvo nauke poziva studente doktorskih studija da se prijave za istraživački rad na univerzitetima u Crnoj Gori.


Ukoliko ste upisali doktorske studije na nekom od univerziteta u Crnoj Gori, ili ćete ih upisati u studijskoj 2018/2019. i imate prebivalište u Crnoj Gori, ovo je prilika za vas da se orijentišete na naučni rad uz visok standard kvaliteta i završite svoj doktorat u roku.

Stipendije podrazumijevaju potpunu posvećenost doktorskom istraživanju na jednom od univerziteta u Crnoj Gori, uz obavezno mentorstvo, kao i period međunarodne ili međusektorske mobilnosti.

Stipendija pokriva troškove istraživanja i troškove života.

Izabrani kandidati iz ovog Poziva će, u skladu sa memorandumima o saradnji Ministarstva nauke sa univerzitetima, biti oslobođeni od plaćanja školarina za doktorske studije.


Univerzitetima i mentorima stipendista
Iskažite svoje interesovanje za prijem doktoranata na istraživački rad u vašoj instituciji! Povećajte kritičnu masu mladih ljudi posvećenih istraživanjima na vašem univerzitetu!


Ojačajte svoj naučni ili inovativni tim angažovanjem doktoranda u prioritetnim oblastima istraživanja. Doktorandi bi uz vašu pomoć trebalo da postignu značajne rezultate, imaju intenzivnu saradnju sa istraživačkim timom, ojačaju veze vašeg tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi putem mobilnosti i brže stignu do završetka doktorskih studija.

Uslovi prijavljivanja kandidata:
- Da je kandidat upisao doktorske studije ili treba da ih upiše u studijskoj 2018/2019. na jednom od univerziteta u Crnoj Gori;


- Da kandidat ima prebivalište u Crnoj Gori od najmanje 5 godina prije roka za podnošenje aplikacije;
- Da kandidat ima najviše 40 godina života do isteka roka za podnošenje prijave;
- Da kandidat ima prosjek ocjena najmanje 8,5 na master/magistarskim studijama i osnovnim studijama;
- Da postoji obostrano interesovanje stipendiste i mentora za realizaciju istraživačkog boravka, iskazano kroz zajedničku pripremu prijave i podnošenje prijave od strane institucije domaćina;
- Da mentor ispunjava uslove za mentorstvo koje propisuje univerzitet;
- Da je angažovanje stipendiste u instituciji domaćinu integralni dio njegovog doktorskog istraživanja;
- Da se stipendista u toku trajanja stipendije bavi istraživačkim radom u periodu redovnog radnog vremena u ustanovi – domaćinu. Stipendija ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa na univerzitetima
- Da stipendija uključuje najmanje 3 mjeseca međunarodne mobilnosti u visoko rangiranu naučnu instituciju u svijetu1 ili u preduzeću u Crnoj Gori ili inostranstvu, radi usavršavanja.

1 Kako bi se procijenio kvalitet ustanove koju je kandidat odabrao za istraživački/studijski boravak, koristiće se jedan od međunarodno priznatih sistema rangiranja univerziteta/instituta. S obzirom da postoji veliki broj različitih sistema rangiranja, pri selekciji kandidata uzimaće se u obzir najrelevantnije liste za određenu oblast studija (npr. Tajms, U-Multirank, Šangajska lista, Alat za mapiranje izvrsnosti).Trajanje stipendije:
Stipendija se dodjeljuje na period do 3 godine.


Nakon svakih dvanaest mjeseci perioda stipendije vršiće se evaluacija napretka istraživačkog rada i odlučivanje o produžetku ili prekidu stipendije.

Finansijski uslovi:
Stipendija obuhvata:

  • Troškove za doktoranda u neto iznosu od 700 € na mjesečnom nivou,
  • Troškove istraživanja do 10.000 € na godišnjem nivou.


Troškove do 10.000 € univerziteti će koristiti isključivo za potrebe doktorskog istraživanja, tj. za istraživanje, materijalne troškove i mobilnost doktoranda, mentora i studenta osnovnih ili master studija koji je uključen u istraživanje, pri čemu troškovi mentora ne mogu preći iznos od ukupno 2.500 €. Na taj način, sredstva dobijena od ove stipendije omogućiće izgradnju dodatnih istraživačkih kapaciteta stipendista i univerziteta. Ova sredstva ne mogu biti dodijeljena za autorske honorare.

Kriterijumi za evaluaciju:

  • Kvalitet kandidata i jačanje istraživačkog potencijala kandidata;
  • Originalnost i inovativnost oblasti i teme doktorskog istraživanja, odnosno koncepta budućeg doktorskog istraživanja;
  • Plan rada, način usavršavanja i rezultati istraživanja;


Prednost će imati one prijave kandidata u kojima postoji mogućnost primjene doktorata u privrednom sektoru i potencijal za kreiranje inovacija.

Prednost će imati i prijave kandidata koje obuhvataju prenos znanja na mlađe generacije – uključivanje u istraživanje makar jednog studenta osnovnih studija.

Prilikom selekcije kandidata, uzeće se u obzir i uslovi koje nudi institucija – domaćin u okviru koje će se realizovati istraživanje.
Proces podnošenja prijave za stipendiju

Proces prijavljivanja se odvija u 3 faze:

1. Registracija interesovanja za stipendiju na portalu ,,Naučna mreža“ Ministarstva nauke - Rok: kontinuirano

Studenti > Prijavite interesovanje za konkurisanje za stipendiju
Mentori > Prijavite interesovanje da budete mentor stipendiste

Da bi ste pristupili ovim stranama potrebno je da ste prijavljeni na portal "Naučna mreža".

Ukoliko nemate nalog potrebno je da podnesete zahtjev za registraciju.Obaveza je doktoranda da ostvari kontakt s mentorom (ukoliko ga već nema) i pripremi prijavu za stipendiju.

Zainteresovani kandidati moraju da se registruju na portalu Ministarstva sa definisanom doktorskom temom.

Kandidati koji nemaju definisanu doktorsku temu mogu da iskažu užu oblast istraživanja i na taj način ostvare kontakt s potencijalnim mentorom.

Uporedo, i potencijalni mentori na ovaj način iskazuju interesovanje za mentorstvo potencijalnim doktorandima.

Registraciju je moguće vršiti kontinuirano, počev od 18 maja 2018. godine2. Priprema prijave za stipendiju - Rok: do roka za podnošenje prijave

Prijava se sastoji iz:

  • Popunjenog prijavnog obrasca (popunjava kandidat uz pomoć mentora);

  • CV u Europass formatu;
  • Motivacionog pisma;
  • Dokumenata kojima se dokazuje uspjeh u ranijem školovanju / istraživanju (diplome, preporuke, mišljenje mentora i sl.);
  • Dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost gore navedenih uslova za prijavljivanje kandidata.


3. Podnošenje prijave - Rok za dostavljanje prijava za 2018. godinu je 15. oktobar 2018. godine.
Prijavu u ime kandidata, sa propratnom dokumentacijom, podnosi institucija domaćin u dva (2) štampana primjerka (original i jedna kopija), kao i jedan primjerak dokumentacije u elektronskom obliku (CD/USB), PDF formatu, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg broj 46, Podgorica.


Ostale informacije
Nadzor nad radom doktoranda u toku trajanja stipendije je obaveza mentora koji je zaposlen u instituciji domaćinu stipendiste. Mentor podnosi izvještaje o napretku doktoranda, koje ovjerava Odbor za doktorske studije univerziteta ili drugo odgovarajuće nadležno tijelo univerziteta.


Poželjno je da u fazi prijavljivanja za stipendiju postoji određen i supervizor doktoranda u partnerskoj instituciji u kojoj će se obavljati period mobilnosti (univerzitet van Crne Gore ili preduzeće u Crnoj Gori ili inostranstvu).

U slučaju da doktorand još uvijek nije formalno dobio mentora, u prijavi za stipendiju potrebno je navesti „potencijalnog mentora“ koji će pratiti rad doktoranda u početnoj fazi doktorskih studija.

Univerzitet - domaćin institucija stipendiste u obavezi je da obezbijedi uslove za rad doktoranda, u skladu s Evropskom poveljom o istraživačima i Kodeksom ponašanja poslodavaca prilikom zapošljavanja istraživača. To se prevashodno odnosi na: obezbjeđivanje vremena mentora za rad sa stipendistom, pristup laboratorijama i opremi radi istraživanja, pristup informacionim i bibliotečkim resursima, prostor za rad i ostale uslove definisane ugovorom o stipendiranju.Kontakt osobe u Ministarstvu nauke:

Za uslove konkurisanja za stipendiju: Jelena Šaranović (e-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me, tel. 020/ 405-315)
Za tehnička pitanja vezana za Naučnu mrežu: Goran Savković (e-mail: goran.savkovic@mna.gov.me, tel. 020/ 405-352)


Datum objave Javnog poziva: 18. maj 2018.Preuzmite tekst Javnog poziva u .pdf formatu OVDJE
Preuzmite Prijavni formular u .DOC formatu OVDJE

Tabela zainteresovanih stipendista i mentora za Konkurs za doktorske stipendije

Prijavite se za mentora otvorenog za prijem stipendiste