Naziv:
Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Bulevar Sarla de Gola 2, Podgorica

Kratak profil ustanove

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) je osnovala Vlada Crne Gore za:

 • ekotoksikološka i ispitivanja kvaliteta (fizičko-hemijska ispitivanja i ispitivanje sadržaja radionuklida) svih segmenata životne sredine (vode, vazduha, zemljišta, sedimenta, mora…);
 • kontrolu bezbjednosti hrane
 • dozimetrijska mjerenja, osiguranje i kontrolu kvaliteta (QA/QC);
 • ispitivanje radne sredine (komfor-mikroklimatski uslovi, hemijske i fizičke štetnosti);
 • ispitivanje buke i vibracije u radnoj i životnoj sredini;
 • pripremu i izradu akta o procjeni profesionalnih rizika zaposlenih sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje
 • kategorizaciju otpada;
 • izradu toksikoloških studija, studija „nultog“ stanja, analiza i programa za potrebe državnih organa, naučnoistraživačkih ustanova, privrednih društava i drugih subjekata;

Od 2012. godine Centar ima licencu za naučno istraživačku djelatnost.

Osnovni cilj djelovanja CETI je kreiranje i realizacija uspješne strategije zasnovane na konkurentskim prednostima sopstvene organizacije i uvažavanju potreba i interesa klijenata s ciljem širenja liste klijenata i jačanja i osvajanja povjerenja korisnika usluga na domaćem i tržištu regiona. Temelj uspjeha ujedno i prednost CETI jeste angažman svih zaposlenih, spremnost na nove izazove, a sve sa ciljem ostvarivanja zajedničke vizije – da CETI bude institucija prepoznata, u regionu i šire po stručnosti, pouzdanosti analiza, uvijek raspoloživa na tržištu.

Centar je od strane Akreditacionog tijela Crne Gore akreditovan za:

 • Fizičko-hemijska ispitivanjavoda za piće, hrane, površinske vode, biološkog materijala, alkoholnih pića, vazduha, sedimenta, zemljišta, otpadne vode, otpada,transformatorskih ulja
 • Ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima: voda, vazduh, zemljište, hrana, gradevinski materijal
 • Ispitivanje nivoa spoljašnjeg zračenja, ispitivanje izvora jonizujuceg zračenja
 • Akusticko ispitivanje buke

Uzorkovanje: površinskih voda i vode za piće, tečnosti i zapaljivih tečnosti ,zemlje, sedimenata i mulja

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije