Centar za ekotoksikološka ispitivanja

1929

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.

  Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) je osnovala Vlada Crne Gore za:

  • ekotoksikološka i ispitivanja kvaliteta (fizičko-hemijska ispitivanja i ispitivanje sadržaja radionuklida) svih segmenata životne sredine (vode, vazduha, zemljišta, sedimenta, mora…);
  • kontrolu bezbjednosti hrane
  • dozimetrijska mjerenja, osiguranje i kontrolu kvaliteta (QA/QC);
  • ispitivanje radne sredine (komfor-mikroklimatski uslovi, hemijske i fizičke štetnosti);
  • ispitivanje buke i vibracije u radnoj i životnoj sredini;
  • pripremu i izradu akta o procjeni profesionalnih rizika zaposlenih sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje
  • kategorizaciju otpada;
  • izradu toksikoloških studija, studija „nultog“ stanja, analiza i programa za potrebe državnih organa, naučnoistraživačkih ustanova, privrednih društava i drugih subjekata;

  Od 2012. godine Centar ima licencu za naučno istraživačku djelatnost.

  Osnovni cilj djelovanja CETI je kreiranje i realizacija uspješne strategije zasnovane na konkurentskim prednostima sopstvene organizacije i uvažavanju potreba i interesa klijenata s ciljem širenja liste klijenata i jačanja i osvajanja povjerenja korisnika usluga na domaćem i tržištu regiona. Temelj uspjeha ujedno i prednost CETI jeste angažman svih zaposlenih, spremnost na nove izazove, a sve sa ciljem ostvarivanja zajedničke vizije – da CETI bude institucija prepoznata, u regionu i šire po stručnosti, pouzdanosti analiza, uvijek raspoloživa na tržištu.

  Centar je od strane Akreditacionog tijela Crne Gore akreditovan za:

  • Fizičko-hemijska ispitivanjavoda za piće, hrane, površinske vode, biološkog materijala, alkoholnih pića, vazduha, sedimenta, zemljišta, otpadne vode, otpada,transformatorskih ulja
  • Ispitivanje radioaktivnosti u uzorcima: voda, vazduh, zemljište, hrana, gradevinski materijal
  • Ispitivanje nivoa spoljašnjeg zračenja, ispitivanje izvora jonizujuceg zračenja
  • Akusticko ispitivanje buke

  Uzorkovanje: površinskih voda i vode za piće, tečnosti i zapaljivih tečnosti ,zemlje, sedimenata i mulja.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije