Pomorski fakultet Bar

7725

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Pomorski fakultet Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja  sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

    Pomorski fakultet Bar je svoje studijske programe uskladio sa međunarodnim STCW standardima za obrazovanje pomoraca prema modelu kursa 7.01 i 7.02 kao i sa IMO konvencijom. Cjelokupan proces na Fakultetu je sertifikovan od strane Bureau Veritas-a.

    Nastavni planovi i programi Pomorskog fakulteta Bar imaju za cilj da se kroz primjenu modernih nastavnih metoda osposobe studenti za savremena specijalizovana znanja koja su uporediva sa međunarodnim standardima iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta. Fakultet obrazuje kadar za potrebe domaćeg i inostranog tržišta rada, vodeći računa da studenti po stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama u okviru studijskih programa ni u čemu ne zaostaju za svojim kolegama iz okruženja i svijeta. Studenti koji steknu diplomu Pomorskog fakulteta Bar moći će naći zaposlenje i nastaviti poslovnu karijeru, obzirom na završeni studijski program, u oblasti nautičke industrije, pomorske dijelatnosti (putničkog i teretnog saobraćaja), lučke dijelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i oblaske straže, upravljanje marinama itd.

    Pored toga Pomorski fakultet Bar je licenciran od strane Ministarstva saobraćaja, pomorstva i komunikacije da u okviru Fakulteta vrši obuke za sticanje 38 ovlašćenja, program obuke za obnavljanje 39 ovlašćenja i obuka za sticanje potvrda 7 ovlašćenja i obuke za instruktore praktične nastave na osnovu člana 70. Pravilnika o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova („Službeni list Crne Gore“ br.55 od 29.novembra 2013.godine).

    U skladu sa zakonskim odredbama na Fakultetu završeno je uvođenje menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009, i dobijanje sertifikata o kvalitetu od strane Lloyd's registra.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije