Naziv:
Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Trg Bećir-bega Osmanagića 16

Kratak profil ustanove

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore je osnovana 1995. godine. Glavni posao Muzeja je istraživanje biodiverziteta Crne Gore i prezentacija njenih vrijednosti. Muzej je do sada osnovao 12 zbirki flore, faune i fosila. U muzeju radi 13 kustosa, čiji je posao terensko istraživanje, sakupljanje prirodnjačkog materijala, naučna obrada, čuvanje, vođenje dokumentacije i publikacija rezultata. Osim toga, u muzeju postoji preparatorska i konzervatorska radionica i biblioteka. Naučno-istraživački kadar muzeja čine diplomirani biolozi, od čega je 6 magistara bioloških nauka (mr, MSc), i 4 doktora nauka (PhD). Muzej je izdavač prvog elektronskog naučnog i naučno-popularnog godišnjaka u Crnoj Gori, zvanog "Natura Montenegrina", od 2001. godine.Prirodnjački muzej je tehnički i kadrovski opremljen za multidisciplinarna istraživanja biodiverziteta Crne Gore.

JU Prirodnjački muzej Crne Gore, Podgorica

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Istraživačka organizacija oprema

 • Odjeljenje
  Sektor za botaniku
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2002
 • Odjeljenje
  Sektor za zoologiju
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2000
 • Odjeljenje
  Sektor za zoologiju
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2000
 • Odjeljenje
  Sektor za zoologiju
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2014
 • Odjeljenje
  Sektor za zoologiju
  Naziv opreme:
  Godina proizvodnje:
  2005
 • Odjeljenje
  Sektor za zoologiju
  Godina proizvodnje:
  2007

Opšte kontakt informacije