Naziv:
Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva

Informacije o lokaciji

Mjesto: Budva
Adresa: Žrtava fašizma bb

Kratak profil ustanove

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) osnovan je 2008. godine u Beranama. Djelatnost Fakulteta je obrazovanje inženjera u saobraćaju, elektronskim komunikacijama i logistici zasnovanog na najsavremenijim znanjima (teoriji i praksi) iz oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, e-komunikacija i logistike, kao i izrada studija, projekata, ekspertiza, konsultantske usluge i dr.  

Na FSKL osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara, specijalističke studije traju jednu godinu, odnosno dva semestra i magistarske studije traju jednu godinu, odnosno dva semestra. Diplomirani inženjeri saobraćaja, e-komunikacija i logistike su osposobljeni za obavljanje poslova na raznim hijerarhijskim nivoima i imaju široku lepezu zapošljavanja u željeznici, pošti, telekomunikacionim operaterima i provajderima, regulatornim tijelima, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i drugim ministarstvima, Privrednoj komori, lukama, robno transportnim preduzećima, preduzećima u vazdušnom saobraćaju, špediterskim organizacijama, turističkim organizacijama, kao i svim proizvodnim, distributivnim, trgovačkim, uslužnim i drugim organizacijama, sekretarijatima za saobraćaj u opštinama i gradovima, institutima i obrazovnim institucijama.

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Istraživačka organizacija oprema

  • Naziv opreme:
    Godina proizvodnje:
    2006
  • Naziv opreme:
    Godina proizvodnje:
    2013

Opšte kontakt informacije