Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

923
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Elektrotehnički fakultet obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i to:

  obrazuje kadrove iz disciplina za koje je Fakultet matičan sa višim, visokim, specijalističkim i poslijediplomskim obrazovanjem i omogućava sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora tehničkih nauka,
  izvodi nastavu iz matičnih disciplina na drugim univerzitetskim jedinicama,
  organizuje i obavlja naučno-istraživački i stručni rad,
  unapređuje naučnu misao i priprema kadrove za samostalan naučni rad,
  razvija naučni rad kao integralni dio svog djelovanja i temelje svog nastavnog rada,
  naučnim radom obezbjeđuje razvoj nauke u oblasti za koju je matičan,
  utvrđuje programe naučno-stručnog rada i stvara uslove za njihovu realizaciju,
  samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima razvija i vrši transfer i razvojne programe,
  vrši tehničku kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
  razvija saradnju sa ustanovama i organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređivanja nastavno-naučnog rada na Fakultetu,
  sarađuje sa ustanovama, organima i organizacijama radi unapređivanja materijalne osnove Fakulteta,
  vrši izradu ekspertiza i kontrolu tehničke dokumentacije,
  bavi se izdavačkom djelatnošću (izdavanje udžbenika, skripti, saopštenja, bibliografija i sl.) u obrazovnom i naučno-istraživačkom području Fakulteta,
  bavi se konsaltingom (inženjeringom),
  vrši i druge zadatke utvrđene Zakonom i drugim aktima.

  Narodna Skupština NR Crne Gore, na sjednici održanoj 12 Novembra 1962. godine donijela je Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju tehničkog fakulteta u Titogradu, sa tada jednim elektro-odsjekom.

  Ovom činu su prethodile mnogobrojne i dugotrajne pripremne radnje, u okviru kojih je, polazeći od potreba sopstvenog razvoja, i uvažavajući veoma izražene zahtjeve za visoko-obrazovanim tehničkim kadrovima, "Elektroprivreda Crne Gore" u saglasnosti sa izvršnim vijećem NR Crne Gore, Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i Beogradskim univerzitetom, školske 1961/62. godine osnovano Odjeljenje beogradskog Elektrotehničkog fakulteta u Titogradu - elektrotehnički odsjek - energetski smjer.

  Zvanično se ovaj početak nastave uzima kao godina početka studija elektrotehnike u Crnoj Gori (1961. godina).

  Nastava je za prvu godinu studija organizovana i izvođena u, za tu namjenu neuslovnoj, fiskulturnoj dvorani Građevinske srednje tehničke škole. Tek od školske 1964/65. godine počelo se sa izvođenjem nastave u djelimično završenoj novoj zgradi Fakulteta, u kojoj je Fakultet ostao više od dvadeset godina.

  Od školske 1963/64. godine konstituiše se Elektrotehnički odsjek, koji nastavlja rad ranije formiranog Odjeljenja, da bi od školske 1977/78. godine počele i studije na odsjeku za Elektroniku. Uvažavajući veliku zainteresovanost mladih ljudi i potrebe okruženja, Fakultet je školske 1997/98. godine otvorio i treći odsjek, Višu računarsku školu u dvogodišnjem trajanju.

  Aprila 1969. godine, uvažavajući potrebu intenziviranja saradnje sa privredom, Fakultet u zajednici sa preduzećem "Elektrocrnagora" osniva Zavod za Energetiku.

  Formiranjem SOUR-a Tehnički fakulteti 1978. godine, konstituiše se kao samostalni pravni subjekt i Radna organizacija Elektrotehnički fakultet Titograd.

  Nesebična pomoć i puno angažovanje, ne samo u prvim godinama rada, vec i čitavo vrijeme od početka studija, kolega sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, uz veliku i stalnu pomoć okruženja, doveli su do formiranja danas uvažene i cijenjene institucije. Svestranu pomoć na svom razvojnom putu, ETF je dobijao i od elektrotehničkih fakulteta iz drugih republika, prije svega iz Zagreba, Ljubljane i Sarajeva.

  Danas Elektrotehnički fakultet u Podgorici predstavlja moderno koncipiranu nastavno-naučnu instituciju koja je u proteklim godinama dala ogroman doprinos razvoju ostalih tehničkih, matematičkih i fizičkih nauka i odgovarajućih institucija u Crnoj Gori.

  Iz krila ETF-a razvili su se: Mašinski, Metalurški i Građevinski fakulteti, kao i Institut za matematiku i fiziku (PMF) i Institut za tehnička istraživanja.

  U međuvremenu, Elektrotehnički fakultet, sa još 9 članica, uz pomoć nadležnih organa Republike, 1974. godine postaju osnivači Univerziteta u Podgorici.

  Donošenjem Zakona o Univerzitetu (2003. godine) mijenja se i Statut fakulteta, po kojem je naziv fakulteta: "Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet u Podgorici".

  Iako su prvi pojedinačni kursevi u zajednici sa ETF-om iz Beograda počeli još 1966. godine, tek nakon svestranog sagledavanja potreba, stanja i mogućnosti, kadrovskog potencijala, laboratorijske opreme, bibliotečkih i drugih relevantnih sadržaja, 1991. godine su na ETF-u otpočele sa radom stalne postdiplomske studije. Time je Fakultet značajno dopunio svoju ponudu za usavršavanjem i osposobljavanjem većeg broja zainteresovanih inženjera elektrotehnike.

  Uz značajno materijalno angažovanje Republike, danas se ETF nalazi u modernoj zgradi tehničkih fakulteta, u kojoj raspolaže sa 3800 m2 prostora, od čega:
  775 m2 kabinetskog prostora,
  520 m2 prostora za održavanje nastave,
  1910 m2 laboratorijskog prostora,
  570 m2 zajedničkog prostora.

  Fakultet raspolaže sa savremeno opremljenim računarskim učionicama, kao i sa drugom, u vrijeme njene nabavke, kvalitetnom laboratorijskom opremom. U svakom kabinetu nalazi se pristojna računarska konfiguracija. Svi poslovi nastavne, studentske, kadrovske i finansijske evidencije vode se uz korišćenje veoma prikladnih i korisnih računarskih programa. Preko CIS-a Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže CG, Fakultet je uključen u svjetsku akademsku i Internet mrežu.

  U cilju promovisanja i afirmisanja naučnog rada Fakultet izdaje časopis ETF Journal of Electrical Engineering, koji periodično objavljuje originalne naučne, stručne i pregledne radove iz oblasti elektrotehnike, i koji je otvoren za istraživače i naučnike sa drugih univerziteta. Ovaj časopis je postao veoma značajna karika i spona sa naučnicima i istraživačima iz užeg i šireg okruženja.

Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije