Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica

1675

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove


  Fakultet političkih nauka funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica od 3. maja 2006. godine. Na Fakultetu političkih nauka zastupljeno je pet studijskih programa, i to: Medjunarodni odnosi; Politikologija; Novinarstvo; Socijalna politika i socijalni rad; i Evropske studije. 
  Prva generacija studenata je otpočela svoje školovanje po starom sistemu studiranja, međutim već na drugoj godini nastavni plan i program, te režim studiranja je i za tu generaciju, shodno odredbi o ekvivalenciji Statuta Univerziteta Crne Gore, prilagođen Pravilima o studiranju na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Tako, trenutno, sve  upisane generacije studiraju prema novim pravilima studiranja i cjelokupan nastavni proces se odvija prema bolonjskom sistemu.
  Nakon trogodišnjih redovnih studija na Fakultetu su za sve studijske programe organizovane specijalističke i magistarske postdiplomske studije i trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu studiranja.

  Odsjek za političke nauke je otvoren pri Pravnom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore 2003. godine. Odsjek je otvoren na osnovu procjene Pravnog fakulteta i Matične komisije za osnivanje Odsjeka da je studij političkih nauka potrebno izdvojiti kao zaseban nastavni program u okviru zasebno organizovane nastavne cjeline, kao što je to praksa u  većini zemalja u kojima se studiraju političke nauke. Pri osnivanju Odsjeka preovladao je oprezniji pristup, prema kome studij političkih nauka u njegovoj prvoj fazi treba situirati na Pravnom fakultetu, sa jasnom orijentacijom da, kada se za to steknu uslovi, Odsjek preraste u Fakultet političkih nauka. U okviru Odsjeka su postojala četiri smjera: smjer za diplomatiju i međunarodne odnose, smjer za novinarstvo, politikološko-administrativni smjer i smjer za socijalni rad. Ova šema uspostavljena je na osnovu iskustva iz regiona, prvenstveno po ugledu na nastavne programe fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu, kao i na osnovu uporednih iskustava iz drugih zemalja gdje se studiraju političke nauke.

  Dana 3. maja 2006. godine svečano je obilježena transformacija Odsjeka u Fakultet političkih nauka koji od tada funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica. 

  Školske 2006-2007. godine Fakultet je upisao i prvu generaciju studenata na novom smjeru – Evropske studije.

  Prva generacija studenata je otpočela svoje školovanje po starom sistemu studiranja, međutim već na drugoj godini nastavni plan i program, te režim studiranja je i za tu generaciju, shodno odredbi o ekvivalenciji Statuta Univerziteta Crne Gore, prilagođen Pravilima o studiranju na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Tako, trenutno, sve  upisane generacije studiraju prema novim pravilima studiranja i cjelokupan nastavni proces se odvija prema bolonjskom sistemu.


  Interesovanje za upis na Fakultet političkih nauka pokazuju srednjoškolci sa najboljim uspjehom. Pokazalo se da kasnije ostvaruju izuzetne rezultate kao studenti. Uspjeh na većini predmeta se u potpunosti uklapa u »Gausovu krivu«, dok je na jednom broju predmeta i bolji. Fakultet za svoje studente obezbjeđuje i praktičnu primjenu stečenih znanja, kroz praksu koju ostvaruju u više ustanova sa kojima su potpisani protokoli o saradnji.

  Nakon trogodišnjih redovnih studija na Fakultetu su za sve studijske programe organizovane specijalističke i magistarske postdiplomske studije i trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu studiranja.

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije