Naziv:
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić

Informacije o lokaciji

Mjesto: Nikšić
Adresa: Danila Bojovića bb, Nikšić

Kratak profil ustanove

Filološki fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u skladu sa Programom racionalizacije visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada preimenovan u Filološki fakultet. Filološki fakultet u Nikšiću predstavlja složenu obrazovnu i naučnu instituciju koja u okviru svoje matične djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije, kao i postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka.

Filološki fakultet u Nikšiću

Opšte kontakt informacije