Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

969

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u skladu sa Programom racionalizacije visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada preimenovan u Filozofski fakultet. U akademskoj 2015/16 izvojeni su svi filološki studijski programi, i formiran je Filološki fakultet. Filozofski fakultet u Nikšiću predstavlja složenu obrazovnu i naučnu instituciju koja u okviru svoje matične djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije, kao i postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka.

  Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

  Osnovne studije na Filozofskom fakultetu organizuju se i realizuju na sljedećim odsjecima:

  • Filozofija
  • Sociologija
  • Istorija
  • Geografija
  • Pedagogija
  • Obrazovanje učitelja
  • Obrazovanje učitlja na albanskom jeziku
  • Predškolsko vaspitanje
  • Psihologija


Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije