Ukupno istraživačkih organizacija: 56

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Kotor

Kotor

Institut za biologiju mora je osnovan 1961. godine, i od tada je nekoliko puta mijenjao svoju organizacionu strukturu, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Trenutno su u Institutu za biologiju mora zaposlena 34 radnika, od čega 12 doktora nauka i 6 studenata doktorskih studija, čije uspješne odbrane doktorata očekujemo uskoro...

Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica

Podgorica

Istorijski institut se bavi: Istraživanjem i obradom tema iz crnogorske i opšte istorije; Publikovanjem studija, monografija, zbornika, tematskih zbirki dokumenata i bibliografija; Izdavanjem časopisa „Istorijski zapisi“; Osposobljavanjem i usavršavanjem naučnih kadrova. Dosadašnjim aktivnostima na planu istraživanja, u organizovanju naučnih skupova (konferencija, okruglih stolova i tribina) i saradnjom sa naučnim institucijama i naučnicima u...

Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica

Podgorica

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva. U okviru Mašinskog fakulteta akreditovan je samo jedan studijski program: Akademski studijski program MAŠINSTVO. Studijski program mašinstvo realizuje se po Bolonjskom režimu studija od studijske 2004/05 po formuli: 3+1+1+3. Studijski program mašinstvo se od školske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet...

Medicinski Fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica

Podgorica

Medicinski fakultet u Podgorici je nastavna i naučno-istraživačka ustanova u sastavu Univerziteta Crne Gore. Na Medicinskom fakultetu se realizuje više studijskih programa po Bolonjskom principu:  

Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

Podgorica

Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici je institucija sa 43 godine dugom tradicijom u visokoškolskom obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, koju su oblikovale brojne generacije studenata i osoblja Fakulteta.  Fakultet je moderna škola, dobro uređena, iz koje izlaze odlični inžinjeri, obrazovani kroz akademske studijske programe Metalurgije iHemijske tehnologije, kao i primijenjene studije Zaštite životne sredine.  Znanje koje se stiče na...