Ukupno inovativnih organizacija: 62

EMINENT D.O.O.

Podgorica

Firma EMINENT D.O.O. je fokusirana na istraživanje mogućnosti projektovanja objekata koji ne troše energiju ili proizvode više energije nego što što objekat potroši u prosječnom godišnjem periodu.

Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane

Berane

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih...

Inovaciono-preduzetnički centar "Tehnopolis" -Nikšić

Nikšić

  Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je prvi dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 06. juna 2013. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, koji je zvanično počeo sa radom 11.09.2014. godine. Ministarstvo nauke je zaduženo za implementaciju i razvoj ovog projekta, a partneri na...

Institut savremenih tehnologija Crne Gore

Podgorica

Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem...

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Igalo

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu. Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su: 1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih...

Institut za standardizaciju Crne Gore

Podgorica

Shodno raspoloživim sredstvima predviđenim Zakonom o budžetu za 2020. godinu za rad Instituta za standardizaciju Crne Gore, planirano je donošenje 2.200 crnogorskih standarda i srodnih dokumenata poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju. Kroz rad stručnih tijela Instituta na pripremi i donošenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, tokom 2020. godine nastaviće se saradnja sa organima državne...