Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Distribucija metala u zemljištu parkova i dječjih igrališta i procjena utucaja na zdravlje djece na osnovu sadržaja metala u krvi/
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Apstrakt:
Ispitivanje zemljišta se odvijalo u dvije faze: terenska istraživanja sa uzimanjem uzoraka i analitička istraživanja u laboratoriji. Uzimanje uzoraka krvi kod djece predškolskog uzrasta koja su najviše izložena uticaju zemljišta kao posljedice različitih aktivnosti. Izabarani su parkovi i dječja igrališta. Ispitivao se kvalitet zemljišta sa aspekta sadržaja teških metala. Većina uzoraka, 93,5% je imala povećan sadržaj olova, 12,9% uzoraka je imalo povećan sadržaj kadmijuma, dok je sadržaj bakra i cinka bio u granicama propisanim nacionalnom regulativom. Nakon analize zemljišta urađena je procjena uticaja zemljišta na zdravlje djece računanjem ne-kancerogenog hazard indeks. Vrijednost za ukupni (ingestioni, dermalni i inhalacioni) hazard indeks (HI), koji je računat za maksimalne, minimalne, i srednje koncentracije ispitivanih metala, za djecu prelazi vrijednost za nivo bezbjednosti (HI=1) za olovo na jednoj lokaciji što je vjerovatno posljedica intenzivnog saobraćaja u neposrednoj blizini ispitivane lokacije. Uticaj teških metala na životnu sredinu tj. zemljište kao i procjena stepena zagađenja urađen je računanjem različitih indeksa izloženosti: Igeo, CF i RI. Sadržaj olova u krvi zdrave djece predškolskog uzrasta učesnika u istraživanju je određivan za potrebe ovog istraživanja. Uzorci krvi su pripremani metodom mikrotalasne digestije i sadržaj olova je određivan primjenom GFAAS tehnike. Dobijeni podaci ukazuju da je sadržaj olova ispod limita kvantifikacije koji za olovo iznosi 1µg/l krvi. Dobijeni podaci pružaju dovoljno dokaza o zagađenosti zemljišta u pojedinim opštinama Crne Gore što je potvrđenjo dokazanim prisustvom toksičnih metala koji mogu prouzrokovati značajne probleme po zdravlje, posebno djece kao najosjetljivije populacije.