Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori/Ektomikorizacija
Oblast (Frascati):
4 Poljoprivredne nauke, 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Apstrakt:
Istraživanja predviđena ovim projektom imaju za cilj da ocijene različitih vrsta autohtonih ektomikoriznih gljiva, radi odabiranja (selekcije) i njihove kasnije upotrebe u proizvodnji mikoriziranih sadnica četinara. Sastavni dio, i polaznu osnovu za rad u okviru ovog projekta predstavljaju istraživanja koja se odnose na rasprostranjenje i ekologiju ektomikoriznih vrsta gljiva u Crnoj Gori. Potrebno je odrediti kompleks ektomikoriznih gljiva za određene šumske zajednice i glavne biljke domaćina, kao i utvrditi distribuciju i učestalost pojavljivanja pojedinih vrsta ektomikoriznih gljiva. Neophodno je imati osnovne informacije o datim šumskim zajednicama, kao što su strukturne karakteristike, stepen očuvanosti i stabilnosti sastojina. Uporednom analizom strukture sastojina i stanja dendroflornih elemenata u kombinaciji sa kompleksom gljiva, naročito kada se radi o simbiontskim vrstama gljiva, može se doći do zaključaka koji su od značaja za bliže poznavanje ekologije čitavog šumskog kompleksa, i odnosa koji vladaju između različitih vrsta orgnizama u njemu.