Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore/
Siže projekta:
Osnovni cilj programa: širenje spoznaje o važnosti njegovanja i razvijanja inovativnih i naučnih kapaciteta u turizmu Crne Gore zasnovano na prethodnoj analizi i sagledavanju postojećeg stanja Dodatni ciljevi programa: - Promovisanje važnosti inovativnosti za budućnost privrede i društva u cjelini - Podsticanje naučnoistraživačke djelatnosti u turizmu Crne Gore - Uključivanje mladih crnogorskih istraživača, studenata i saradnika u nastavi u sprovođenje naučnog istraživanja i analizu rezultata - Predstavljanje učenicima srednje škole šta to znači biti istraživač i otkrivanje šta za njih znači nauka - Informisanje šire javnosti o značaju inovacija u turizmu - Osposobljavanje mladih naučnika i studenata za javno promovisanje značaja nauke, razvijanje organizacionih i komunikacijskih vještina - Kvalitativno umrežavanje i razmjena iskustva između privrede, javne uprave i obrazovnih ustanova u oblasti turizma - Unapredjenje kurikuluma i ishoda učenja u skladu sa savremnim tendencijama iz oblasti obrazovanja u turizmu i stvarnim potrebama crnogorske turističke privrede
Istraživačka organizacija nosilac projekta / Rukovodilac:

Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za biznis i turizam, Budva

Undefined

Fakultet za biznis i turizam Budva (FBT) je specijalizovana privatna institucija visokog obrazovanja, osnova od strane profesora dr Rada Ratkovića i prof. dr Iva Armenka, koji  imaju nekoliko decenija iskustva u upravljanju u turizmu i obrazovanju.

Prva generacija studenata upisana je školske 2010/2011.godine, a tri godine kasnije na Fakultetu studira preko 200 studenata.  Nastavno osoblje broji 21 zaposlenog u zvanjima redovnog i vanrednog profesora, docenta, saradnika u nastavi kao i lektora i višeg lektora.Pored njih, fakultetske operacije podržavaju 3 zaposlena u administraciji, kao i računovodstvena agencija.

Fakultet poseduje studijski program: Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, razvijen na tri nivoa: Bachelor studije (u trajanju od tri godine, 180 ECTS kredita), Specijalističke studije (u trajanju od godinu dana, 60 ECTS kredita) i Magistarske studije (u trajanju od godinu dana, 60 ECTS kredita). Fakultet takođe nudi kurseve doživotnog učenja, kurseve za turističke vodiče i prilagođene kurseve za turističke kompanije. Tako se u sklopu Fakulteta, kao organizacioni dio, strukturiran po matričnom modelu,  nalazi Departman za edukaciju turističkih vodiča, za edukaciju hotelskog osoblja i za naučno-istraživačke projekte.

Strateško opredeljenje Fakulteta je sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za različite pozicije u srednjem i top menadžmentu, u preduzećima koja se bave ugostiteljstvom i turizmom. Vizija fakulteta je da obrazuju studente koji mogu da steknu praktično iskustvo u velikim turističkim preduzećima, a zatim da započnu i osnivanje sopstvenih malih i srednjih preduzeća.

Lokacija Fakulteta u Budvi, na obali Crne Gore, omogućava odličan pristup  osnovnoj ciljnoj grupi - turističkoj privredi. Fakultet je smešten u namenski izgradjenoj zgradi "Akademija znanja" i raspolaže svim neophodnim kapacitetima za savremeno izvođenje nastave i naučno istraživački rad (biblioteka sa čitaonicom, računarski centar, kabineti, sala za nastavnike, učionice i amfiteatar).

Fakultet je potpisnik ugovora o saradnji sa svim relevantim turističkim kompanijama u Crnoj Gori, kao i sa srodnim naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Old Polish University Kielce, i drugim).

Stanje zapisa: 
Skraceni naziv: 
FBT
Oblast istraživanja i razvoja - Frascati: 
Broj zaposlenih: 
9
Broj osoblja u istraživanju i razvoju: 
7
Prihodi u protekloj godini: 
Radno vrijeme: 
Zatvoreno: 
Država i grad: 
Matični broj preduzeća: 
02744295
Kontakt za Naučnu mrežu: 
Telefon: 
069/050-243
Zaposlenja: 
marija.tomanovic, Fakultet za biznis i turizam - Fakultet za biznis i turizam Budva, Radni odnos na neodređeno vrijeme
Odjeljenja organizacije: 
Fakultet za biznis i turizam Budva
Status ustanove:: 
Licencirana kod Ministarstva nauke
Vrsta istrazivačke organizacije: 
Sektor realizacije: 
Veličina klase: 
Izvori sredstava: 
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, --Od Ministarstva nauke, 2015
DOMAĆA SREDSTVA, -Budžetska sredstva, 2016
DOMAĆA SREDSTVA, -Ostala sopstvena sredstva za IR, 2016
Utrošena sredstva: 
Tekući, -Lične nadoknade istraživača, 2015
Tekući, -Lične nadoknade stručnog i tehničkog osoblja, 2015
Tekući, -Lične nadoknade za sve osoblje, 2016
Tekući, -Ostali tekući troškovi - materijalni troškovi, 2016
Kapitalni, 2016
Djelatnost namjene - NACE: 
/
,
,
,
,
,
Početak projekta:
01/12/2015
Članovi tima:

 1. Istraživač: ana.tripkovic-markovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  ana.tripkovic-markovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Oblik rukovođenja projektom: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015
 2. Istraživač: rade.ratkovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  rade.ratkovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015
 3. Istraživač: bojana.rucovic

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  bojana.rucovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015
 4. Istraživač: milica.soc-radak

  Undefined
  Zanimanje: 
  Učesnik projekta: 
  milica.soc-radak
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015
 5. Stručno i tehničko osoblje: marija.tomanovic

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  marija.tomanovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015
 6. Stručno i tehničko osoblje: sanja.ratkovic

  Undefined
  Učesnik projekta: 
  sanja.ratkovic
  Intenzitet angažovanja na projektu: 
  10
  Uloga u projektu: 
  Projekat: 
  Inovativni kapaciteti u turizmu Crne Gore
  Godina: 
  2015