Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Neki NP-problemi u obrazovanju
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Nastava matematike
URL do publikacije: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/257/nmn257p26-38.pdf
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 26-38
Koeficijent publikacije - K : 3.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2018
Izdavač: Društvo matematičara Srbije
Apstrakt: U radu ce biti dat pregled nekih problema u obrazovanju za koje se pokazalo da, matematiqki modelirani, pripadaju klasi NP. Takođe, prepoznati su jos neki za koje autor predlaze da se mogu koristiti pri dizajniranju nastavnog programa i odabira strategije ucenja i nastave, a pripadaju klasi NP
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic