K O N K U R S
za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori

 

Ciljevi Konkursa su: jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori, internacionalizacija istraživačkog rada, kao i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora.

Doktorandi kroz ovaj program stipendiranja treba da postignu značajne rezultate, imaju intenzivnu saradnju sa istraživačkim timom, putem mobilnosti ojačaju veze istraživačkog tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi i ojačaju kapacitete kako bi mogli da pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije.

Stipendija se dodjeljuje na period do 3 godine.

Stipendija obuhvata:

  • Troškove za doktoranda u neto iznosu od 700 € na mjesečnom nivou,
  • Troškove istraživanja do 10.000 € u bruto iznosu na godišnjem nivou.

Troškove do 10.000 € univerziteti tj. ustanova domaćin će koristiti isključivo za potrebe doktorskog istraživanja, tj. za istraživanje, materijalne troškove i mobilnost doktoranda, mentora i studenta osnovnih /specijalističkih/master ili magistarskih studija koji je uključen u istraživanje.

Troškovi koji mogu biti opredijeljeni za mentora ne mogu preći iznos od ukupno 2.500 € na godišnjem nivou i ne mogu biti dodijeljeni za njegove autorske honorare.

U skladu sa potpisanim memorandumima o saradnji u oblasti jačanja istraživačkih kapaciteta kroz realizaciju stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, između Ministarstva nauke i univerziteta, stipendisti su oslobođeni plaćanja školarine za vrijeme trajanja stipendije.

Zainteresovani kandidati i potencijalni mentori mogu iskazati interesovanje za stipendiju prijavljavanjem na portalu ,,Naučna mreža“ Ministarstva nauke od dana objavljivanja Konkursa do 25. juna 2020. godine do 14:00 časova. LINK

Podnošenje prijave se vrši preko portala ,,Naučna mreža”  i na adresu Ministarstva nauke do 10. jula 2020. godine do 14:00 časova. LINK
Popunjen i potpisan Prijavni obrazac na crnogorskom jeziku, uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti putem portala ,,Naučna mreža”, kao i istovjetnu dokumentaciju u jednom štampanom primjerku na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Kontakt osoba za Konkurs: Jelena Šaranović, Načelnica Direkcije za nacionalne programe, e-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me, Tel. 020/405-315.

Kontakt osoba za tehnička pitanja vezana za portal ,,Naučna mreža“: Marko Kaluđerović, samostalni savjetnik III za statistiku i digitalizaciju, E-mail: marko.kaludjerovic@mna.gov.me, Tel. 020/ 405-350.

Popuni prijavu