Konkurs za doktorske stipendije

Tabela zainteresovanih stipendista i mentora za Konkurs za doktorske stipendije:
Stipendista Oblast nauke Naziv / oblast doktorske teze Mentor Zainteresovani mentor
Dejan Leković 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Korelacija nivoa eikosanoida i biomarkera oksidacionog stresa kod terminskih trudnica tokom prirodnog porodjaja sa i bez epiduralne analgezije Saša Raičević
Zoran Dabetić 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Spoljna politika Crne Gore od 1997. do 2017. godine: transformacija i etabliranje Dragan Đukanović
Milovan Roganović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Neurobiohemija Snežana Pantović
Tijana Rakočević 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost „Književno-kulturološki koncept lika žene u crnogorskom romanu XX vijeka (imagološka perspektiva)“ Vesna Vukićević-Janković
Neda Bošković 1 Prirodne nauke / 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini Sadržaj teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama i procjena ekološkog rizika na životnu sredinu crnogorskog primorja Danijela Joksimović
Ana Radulović 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju Sanja Bauk
Batrić Vukčević 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Anatomija; Hirurgija Ranko Lazović
Muhedin Kadić 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Orl Elvir Zvrko
Fjola Dacić 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Analiza postojećeg modela ekonomske diplomatije Crne Gore od sticanja nezavisnosti 2006. godine Boris Vukićević
Stevan Šandi 1 Prirodne nauke / 102 Računarske nauke i informatika / 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Nauka o podacima sa primjenom Tomo Popović
Boris Ćalić 6 Humanističke nauke / 604 Umjetnost (umjetnost, istorija umjetnosti, scenske umjetnosti, muzika) Narodne nošnje u Crnoj Gori Aleksandar Čilikov
Milena Petrović 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Psihijatrijska genetika Lidija Stevović
Bojan Pejović 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Kvantitativna ekonomija Vesna Karadžić
Ana Dobrašinović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 201 Građevinarstvo Prostorno planiranje i održivi razvoj
Milica Joksimović 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Globalni odnosi centara moći na početku XXI vijeka Srđan Darmanović
Sreten Savićević 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Ekonomska politika u funkciji ravnomjernog privrednog razvoja Gordana Đurović
Jelena Mrkajić 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Integracija rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti u Crnoj Gori Olivera Injac
Zorana Sekulić 1 Prirodne nauke / 104 Hemijske nauke Sinteza i karakterizacija PCM materijala za skladistenje i transport vodonike Jelena Šćepanović
Ksenija Rakočević 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Žene u Crnoj Gori do kraja 16. vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije Marijan Premović
Mirko Lipovac 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina / 302 Klinička medicina Neinvazivna Metoda u proceni rizika za razvoj Koronarne arterijke bolesti (NEMEKOR) Nataša Popović
Zorana Sekulić 1 Prirodne nauke / 104 Hemijske nauke Sinteza i karakterizacija PCM materijala za sintezu i transport vodonika Vanja Asanović
Filip Petrović 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Podsticanje inovacija i nacionalne konkurentnosti kroz internacionalizaciju univerziteta Danijela Jaćimović
Arso Ivanović 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Nanofizika, fizika niskodimenzionalnih sistema, superprovodnost Jovan Mirković
Božidar Šoškić 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Uzajamno dejstvo superprovodnosti i magnetizma u dvodimenzionalnim materijalima i njihovim heterostrukturama Predrag Miranović
Ivan Mrdak 2 Tehničko-tehnološke nauke / 201 Građevinarstvo Modeliranje i nelinearna analiza višeetažnih neregularnih armirano-betonskih konstrukcija zgrada Marina Rakočević
Vladimir Pejović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 210 Nanotehnologija Fotodetektori infracrvenog zračenja bazirani na kvantnim tačkama Jovan Mirković
Nikola Mišnić 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Analiza praksi upravljanja ljudskim resursima u kompanijama iz sektora IT Jasmina Ćetković
Ana Pavlićević 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Elektrotehnika, elektroenergetski sistemi Saša Mujović
Nena Radojicic 5 Društvene nauke / 501 Psihologija Socijalni i psihološki činioci potčinjenosti i dominacije u okviru društene dinamike u postmodernom društvu Nebojša Petrović
Nikola Mićunović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Uticaj informacionih tehnologija na uspješno poslovanje Velimir Srića
Alma Kurtiš 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Mikrobiologija Svetlana Perović
Andreja Mihailović 5 Društvene nauke / 505 Pravo Privredno pravo Jasmina Ćetković
Miljana Anđelić 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Genetička etiologija kongenitalnih anomalija u Crnoj Gori (radni naslov) Olivera Miljanović
Maša Vlaović 6 Humanističke nauke / 604 Umjetnost (umjetnost, istorija umjetnosti, scenske umjetnosti, muzika) U doktorskoj tezi akcenat bih stavila na izucavanje transdisciplinarnih i multimedijalnih umjetnickih praksi, sa osvrtom na postmodernizam u umjetnosti. Ovdje posebno imam u vidu nove koncepte izvodjackih umjetnosti kao sto su: performans, hepening, fluks Maja Đurić
Petar Kadić 5 Društvene nauke / 505 Pravo krivičnopravna zaštita životne sredine od zagađenja i oštećenja Velimir Rakočević
Marko Mikijeljević 2 Tehničko-tehnološke nauke / 211 Ostale inženjerske nauke i Tehnologije Planiranje, razvoj i modeliranje operativnih procesa u lukama Branislav Dragović
Blagoje Babić 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Medicinska fiziologija; Fiziologija genitalnih organa žene Saša Raičević
Vladimir Prelević 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Nefrologija, transplantacija bubrega Marina Ratković
Maja Čabarkapa 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Mikrobiologija Svetlana Perović
Milutin Radonjić 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke / 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina HLA tipizacija-populaciona studija Crnogorske populacije Danilo Mrdak
Danilo Radunović 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina nefrologija, transplantacija bubrega Nikolina Bašić Jukić
Jelena Đuranović 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Poređenje preciznosti, vremena trajanja i uspješnosti liječenja malokluzija standardnim fiksnim ortodontskim aparatima i ortodontskim alajnerima. Neda Stefanović
Bojana Mališić 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Transfer tehnologija i istraživanja - konkurentnost u globalnoj ekonomiji Veselin Vukotić
Tijana Vukadinović 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Imunohistohemijske karakteristike submukozne inflamatorne infiltracije i vaskularizacije kod pacijenata sa hroničnim rinosinuzitisom Aleksandra Vuksanović-Božarić


Tabela mentora otvorenih za prijem stipendiste:
Mentor Oblast nauke Oblast doktorske teze Zainteresovani stipendisti Zainteresovan sam da budem stipendista ovog mentora
Filip Ivanovic 6 Humanističke nauke / 603 Filozofija, etika i religija Filozofija Danilo Kalezić
Filip Ivanovic
Snežana Pantović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina / 302 Klinička medicina Neurobiohemija Milovan Roganović
Predrag Miranović 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Fizika kondenzovanog stanja materije Božidar Šoškić
Arso Ivanović
Jovan Mirković
Nataša Popović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Medicinska fiziologija- vaskularna fiziologija Nataša Popović
Jovan Mirković 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Nanofizika, fizika niskodimenzionalnih sistema, superprovodnost Arso Ivanović
Vladimir Pejović
Tomo Popović Nauka o podacima sa primjenom Stevan Šandi
Vesna Karadžić 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Kvantitativna ekonomija Bojan Pejović
Saša Mujović Elektrotehnika Ana Pavlićević
Saša Mujović
Jasmina Ćetković Analiza praksi ljudskih resursa u kompanijama iz sektora informacionih tehnologija Nikola Mišnić
Andreja Mihailović
Nebojša Petrović Socijalni i psihološki faktori socijalne dominacije i potčinjavanja Nena Radojicic
Svetlana Perović 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Mikrobiologija Alma Kurtiš
Maja Čabarkapa
Branislav Dragović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 211 Ostale inženjerske nauke i Tehnologije Planiranje, razvoj i modeliranje operativnih procesa u lukama
Danilo Mrdak 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Molekularna biologija, Genetika Jelena Mrkajić